PTA Details

Class

Member (Parent)

Member (Teacher)

Nursery

Anisha Khandelwal

Saranjeet Kaur

LKG

Isha Arora

Neeta Sharma

UKG

Aparna Jain

Swati Girriraj

I

Shruti Modi

Shwetha V.

II

Rajesh Kumar Sharma

Sujata Bose

III

Ramesh Meena

Shikha Kapoor

IV

Deepak Gupta

Shama Saini

V

Pooja Jain

Shikha Agarwal

VI

Meenakshi Jain

Santosh Sharma

VII

Sachin Mishra

Archana Mukhrjee

VIII

Hema Sharma

Amita Bhargava

IX

Praveen Agarwal

Kavita Vashishtha

X

Dr. Yogendra Kumar Dhama

Madhuri Kaushik

XI

Gulshan Arora

Swati Jain

XII

Ritu Verma

Neelkamal  Singh